<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4823985804548925661\x26blogName\x3dDjurens+R%C3%A4tt+%C3%96rebro\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://djurensrattorebro.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://djurensrattorebro.blogspot.com/\x26vt\x3d836483397692143832', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Djurens Rätt Örebro
 

Kallelse till årsmöte 2009-02-28 18:00, Café Deed, Järnvägsgatan 8 Örebro

Djurens Rätt Örebro kallar till årsmöte för medlemmar i föreningen den 28:e februari 18:00 2009 i Café Deeds lokaler vid Järnvägsgatan 8 Örebro.

Dagordning enl. nedan. Övriga frågar anmäls till undertecknad eller tas på plats. Spridning av denna kallelse uppmuntras, dock endast till medlemmar.

1.1 Val av ordförande för mötet.
1.2 Val av sekreterare för mötet.
1.3 Val av justerare för mötet.
2. Godkännande av kallelsen.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Styrelsens kassa- och verksamhetsberättelse.
5. Revisorernas berättelse.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår.
7. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för nya verksamhetsåret.
8. Val av ordförande, tillika ledamot i styrelsen.
9. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
10. Val av två revisorer jämte suppleanter.
11. Val av ombud jämte ersättare till riksstämma.
12. Val av valberedning.
13. Motioner och övriga skrivelser från medlemmar.
14. Vid mötet väckta frågor.
15. Årsmötet avslutas.

Med vänliga hälsningar
Simon Lundmark
Ordförande Djurens Rätt Örebro

Etiketter:

There

  1. Anonymous bloggare på icedaniel.se | 18 mars 2009 14:55 |  

    Skönt att alla skötte sig på mötet !