<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4823985804548925661\x26blogName\x3dDjurens+R%C3%A4tt+%C3%96rebro\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://djurensrattorebro.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsv\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://djurensrattorebro.blogspot.com/\x26vt\x3d836483397692143832', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Djurens Rätt Örebro
 

Kallelse till årsmöte 2009-02-28 18:00, Café Deed, Järnvägsgatan 8 Örebro

Djurens Rätt Örebro kallar till årsmöte för medlemmar i föreningen den 28:e februari 18:00 2009 i Café Deeds lokaler vid Järnvägsgatan 8 Örebro.

Dagordning enl. nedan. Övriga frågar anmäls till undertecknad eller tas på plats. Spridning av denna kallelse uppmuntras, dock endast till medlemmar.

1.1 Val av ordförande för mötet.
1.2 Val av sekreterare för mötet.
1.3 Val av justerare för mötet.
2. Godkännande av kallelsen.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Styrelsens kassa- och verksamhetsberättelse.
5. Revisorernas berättelse.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår.
7. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för nya verksamhetsåret.
8. Val av ordförande, tillika ledamot i styrelsen.
9. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
10. Val av två revisorer jämte suppleanter.
11. Val av ombud jämte ersättare till riksstämma.
12. Val av valberedning.
13. Motioner och övriga skrivelser från medlemmar.
14. Vid mötet väckta frågor.
15. Årsmötet avslutas.

Med vänliga hälsningar
Simon Lundmark
Ordförande Djurens Rätt Örebro

Etiketter:

By: Simon Lundmark | måndag 9 februari 2009 at 10:50 | |

Vegancafé den 6:e december

Förra gången sålde vi slut på rubbet och fick riktigt positiv respons, av den anledningen kör vi ännu ett café den 6:e december. Då bjuds det på, förutom våran goda mat, hardcore av den gamla skolan. Något i alla fall jag ser fram emot!

Etiketter:

By: Simon Lundmark | fredag 7 november 2008 at 11:50 | |

Vegancafé den 1:a November

Den 1:a November ordnas det mini-festival i Kulturhuset. Inte mindre än 7 hardcore band ska upp på scenen och göra sitt, och självklart finns Djurens Rätt där och säljer mat och fika! Om man skulle vara den typen som gärna går ut på en lördag ordnas det efterfest på Stället (gamla Backstage) där ingen mindre än jag själv kommer att Dj:a tillsammans med en bunt andra. Kom gärna dit!

Etiketter:

By: Simon Lundmark | onsdag 29 oktober 2008 at 21:59 | |

Öppet möte onsdag 15/10

Dags att träffas! Onsdag den 15:e oktober är det nämligen dags för öppet möte. Det hela tar plats på Café Deed (mitt emot polishuset) kl. 18:00 och alla som är intresserade är varmt välkomna.

Det var som kanske bekant ett tag sedan vi sågs och vi har mycket att planera inför den stundande vintern, och även nu i höst.

Hoppas vi ses!

Etiketter:

By: Simon Lundmark | måndag 13 oktober 2008 at 11:32 | |

Örebro mot djurförsök 18:e maj

Söndag den 18:e ordnar vi filmvisning på Bio Roxy. Filmen som visas är Behind the Mask och för bara 30:- ingår även mat och fika, så kom förbi! Vi öppnar dörrarna 15:30.

Etiketter:

By: Simon Lundmark | lördag 17 maj 2008 at 04:35 | |

Vegancafét den 8:e maj

Vi lyckades få ihop en bunt namnunderskrifter stödjande en framtida FN resolution rörande djurens rättigheter likväl som att sälja en del närande fika på senaste spelningen, dock kom det inte fler än 41 betalande vilket tyvärr var mindre än arrangörerna räknat med. Förhoppningsvis ser vi fler ansikten nästa gång nu på torsdag då det är dags för ännu en spelning. Huruvida det blir café även den gången får vi se, men som sedvanligt tar vi med oss läs värdigt material i alla fall.

Etiketter:

By: Simon Lundmark | måndag 12 maj 2008 at 10:47 | |

Angående Försöksdjurens dag 26 april

Över 200 personer fanns på plats för att demonstrera mot SMI i Solna och de plågsamma djurförsök som där äger rum. Bland annat finns där 124 apor inspärrade, tvingade att genomlida den tortyr som de påtvingas.

Vi fanns som sagt på plats och vi fick med oss en kortare video hem.

Etiketter:

By: Simon Lundmark | tisdag 29 april 2008 at 07:42 | |